Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eden Springs Nederland B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer en kantoorhoudende te (2718 SX) Zoetermeer aan de Edelgasstraat 50, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27198876, zijn per [01-04-2021] in werking getreden.

 

Inhoudsopgave

 

 1. DEFINITIES.......................................................................................... 1
 2. ALGEMENE BEPALINGEN..................................................................... 3
 3. AANBOD EN OVEREENKOMST.............................................................. 4
 4. HERROEPINGSRECHT BIJ CONSUMENTENKOOP.................................... 4
 5. MEER- EN MINDERWERK..................................................................... 6
 6. LEVERING, TRANSPORT EN EMBALLAGE............................................... 6
 7. INSPECTIE EN RECLAME....................................................................... 9
 8. GEBRUIK VAN MACHINES EN ONDERHOUD........................................ 10
 9. PRIJZEN EN TARIEVEN........................................................................ 11
 10. BETALING......................................................................................... 12
 11. DUUROVEREENKOMSTEN.................................................................. 13
 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD............................................................... 13
 13. ZEKERHEID........................................................................................ 14
 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM............................................................... 15
 15. TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN ONTBINDING............................. 15
 16. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING............................................... 16
 17. GARANTIE......................................................................................... 16
 18. ZORGPLICHT EN AANSPRAKELIJKHEID................................................. 17
 19. BEËINDIGING VAN EEN OVEREENKOMST............................................ 19
 20. KLACHTENPROCEDURE VOOR CONSUMENTEN................................... 20
 21. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN................................................. 20
 22. OVERIGE VOORWAARDEN................................................................. 21

 

 

 

 1. DEFINITIES

 

 • In deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 

Afnemer:                           iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon waarmee Eden Springs een Overeenkomst aangaat of waarmee Eden Springs in onderhandeling is over een Overeenkomst, dan wel elke geïnteresseerde in de diensten van Eden Springs alsmede de met de Afnemer gelieerde ondernemingen. De definitie van de Afnemer omvat mede de definitie van Consument.

 

Bedenktijd:                       de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 

Consument:                      de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

 

Dienst(en):                       de (ondersteunende) diensten die Eden Springs levert aan de Afnemer in het kader van een Overeenkomst.

 

Duurovereenkomst:         een Overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over tijd is gespreid.

 

Eden Springs:                  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eden Springs Nederland B.V. evenals haar rechtsopvolgers en alle aan haar of haar rechtsopvolger(s) gelieerde ondernemingen, al dan niet  handelend onder de handelsnaam ‘WaterCooler Gigant’.

 

Gebruiksovereenkomst:   de Overeenkomst ter zake van huur, bruikleen of ander gebruik door de Afnemer van één of meer Machines, waaronder mede begrepen het gebruik in het kader van een zogenaamde “proefplaatsing” welke alsdan altijd onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

 

Geleverde:                         de door Eden Springs aan de Afnemer ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten en/of Machines zoals nader overeengekomen in een Overeenkomst, waarbij het eigendom uitdrukkelijk bij Eden Springs of aan haar gelieerde ondernemingen blijft, tenzij anders overeengekomen.

 

Herroepingsrecht:            de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

 

Intellectueel Eigendom:   alle auteursrechten, modellen, documentatie, afbeeldingen, tekeningen en overige rechten van intellectueel eigendom van Eden Springs.

 

Machine(s):                      de drinkwatersystemen, koffiemachines en overige machines waarvan de eigendom bij Eden Springs rust en die onder de Gebruiksovereenkomst aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld.

 

Overeenkomst:                 iedere Overeenkomst, hoe ook genaamd, en in welke vorm dan ook, tussen de Afnemer en Eden Springs, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede de (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

 

Overeenkomst:                 een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Eden Springs

op afstand                         georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Product(en):                     de goederen die al dan niet ten behoeve van een Machine aan de Afnemer worden geleverd zoals (water)flessen, (gas)cilinders, wisselcontainers en toebehoren en overige emballage, koffie en bekers, een en ander zoals nader bepaald in een Overeenkomst.

 

Watercooler Gigant:         een handelsnaam van Eden Springs Nederland B.V.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eden Springs en op elke Overeenkomst tussen Eden Springs en de Afnemer.

 

 • Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Afnemer of derden zijn niet van toepassing en worden door Eden Springs uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

 • Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Eden Springs. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kan de Afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.

 

 • Indien overeengekomen is dat de algemene voorwaarden van de Afnemer van toepassing zijn en deze niet afdoende dekkend zijn, gelden de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van Eden Springs.

 

 • Op basis van Europese en Nederlandse (consumenten)wetgeving geldt in bepaalde gevallen voor Consumenten een andersluidende bepaling ten opzichte van de Afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Waar in de Algemene Voorwaarden verwezen wordt naar de Afnemer, omvat deze definitie mede de Consument. Waar specifiek naar de Consument wordt verwezen geldt de betreffende bepaling enkel voor de Consument en niet voor de Afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 1. AANBOD EN OVEREENKOMST

 

 • Ieder aanbod van Eden Springs is vrijblijvend en geldig voor een periode van twee (2) maanden, voor zover hiervan niet mondeling of schriftelijk is afgeweken.

 

 • Alle door Eden Springs gedane opgaven van getallen, gewichten, hoeveelheden, kleuren, uitvoeringen, maten en/of andere aanduidingen van Producten en Machines zijn met zorg gedaan. Eden Springs kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters en/of modellen van Producten en Machines zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en Machines. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Eden Springs niet. De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen.

 

 • Een aanbod is gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens. Eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en eventuele andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens komen volledig voor rekening van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart Eden Springs te dier zake volledig.

 

 • Eden Springs zal op verzoek van de Afnemer alle door de Afnemer aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn, met behoud van het recht om de eventuele meerprijs in rekening te brengen, conform artikel 5.

 

 • Een overeenkomst tussen Eden Springs en de Afnemer komt tot stand op het ogenblik dat het aanbod van Eden Springs wordt aanvaard door de afnemer.

 

 • Eden Springs kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Eden Springs op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.




 1. HERROEPINGSRECHT BIJ CONSUMENTENKOOP

 

 • Bij aankoop van een Machine of Product heeft de Consument gedurende een Bedenktijd van veertien (14) dagen de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen en kosteloos te ontbinden.

 

 • De Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de Machine of het Product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, of:
 1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Machines en/of Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de/het laatste Machine of Product heeft ontvangen. Eden Springs mag, mits zij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een Machine of Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
  • Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Machine of het Product en de verpakking daarvan. De Consument zal de Machine of het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Machine of het Product wenst te behouden. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Machine of het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Eden Springs retourneren, conform de door Eden Springs verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Machine of het Product die het gevolg is van een manier van onzorgvuldig omgaan met de Machine of het Product.

 

 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Eden Springs (Edelgasstraat 50, 2718 SX) Zoetermeer (Nederland), via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

De Consument moet de Machine of het Product onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen aan Eden Springs heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Eden Springs[naam en adres van onderneming vermelden]. De Consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

 • Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor zijn rekening.

 

 • Indien de Consument reeds (een gedeelte van) de betaling voor een Machine of Product (of de initiële leveringskosten) heeft verricht, zal Eden Springs de betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Eden Springs op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Eden Springs wachten met de terugbetaling totdat zij de Machine of het Product heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij deze heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

 • Bij levering van een Dienst door Eden Springs heeft de Consument gedurende een Bedenktijd van veertien (14) dagen de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen, ingaande op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst. Bij beëindiging door de Consument gedurende de Bedenktijd heeft Eden Springs de bevoegdheid reeds verrichte Dienst(en) in rekening aan de Consument te brengen, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Overeenkomst volledig is uitgevoerd.

 

 • Eden Springs is bevoegd het herroepingsrecht van de Consument uit te sluiten door dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, te vermelden. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor:
 • Verzegelde Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen; en/of
 • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Eden Springs geen invloed heeft.
 1. MEER- EN MINDERWERK

 

De Afnemer kan voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen verzoeken. Slechts door Eden Springs aanvaarde wijzigingen zullen voor uitvoering in aanmerking komen. Eden Springs is bevoegd de Afnemer meerwerk in rekening te brengen, indien bij of in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Eden Springs meerwerk dient te worden uitgevoerd, al of niet door Eden Springs voorzien. Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen Eden Springs in het kader van de Overeenkomst boven de daarin uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden levert, aanbrengt en/of presteert. Wijzigingen en meerwerk en/of verzoeken daartoe kunnen leiden tot verlenging van overeengekomen termijnen en/of uitloop van planningen. Eden Springs zal de Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het door Eden Springs verrichte meerwerk. De uit voorgaande voortvloeiende meerdere of mindere kosten zullen aan de Afnemer in rekening worden gebracht zodra deze bij Eden Springs bekend zijn. Een eventuele vergoeding voor minderwerk wordt niet aanvaard.

 1. LEVERING, TRANSPORT EN EMBALLAGE

 

Levering

 

 • De door Eden Springs opgegeven leveringstermijn is indicatief (en geen fatale termijn) en gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst voor Eden Springs geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op door die derden aan Eden Springs verstrekte gegevens.

 

 • De leveringstermijn gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst of op de datum dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Eden Springs, welke van de twee het laatst is.

 

 • Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. De Afnemer, niet zijnde een Consument, heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.

 

 • Eden Springs zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging oploopt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

 • In geval van ontbinding door de Consument conform het vorige lid zal Eden Springs het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

 • Eden Springs heeft het recht om in gedeelten te leveren. Ter zake van deelleveringen heeft Eden Springs voorts het recht in gedeelten te factureren.

 

 • Indien levering van een bestelde Machine of Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Eden Springs zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

 

Transport

 

 • De wijze van transport van het Geleverde wordt door Eden Springs bepaald, tenzij is overeengekomen dat de Afnemer voor transport zorgdraagt.

 

 • Eden Springs bezorgt in de regel via een geautomatiseerd routesysteem met verschillende frequenties. Indien de Afnemer daarvan wenst af te wijken, behoudt Eden Springs zich het recht voor de eventuele meerprijs in rekening te brengen.

 

 • Eden Springs behoudt zich het recht voor om, indien het niet of niet goed mogelijk is om het Geleverde op de door de Afnemer aangewezen plek te bezorgen, de levering slechts tot aan de deur te doen geschieden.

 

 • Eden Springs mag een elektronisch apparaat gebruiken om een digitale handtekening te verkrijgen dat als bewijs van aflevering dient. Een geprinte kopie van het afleveringsbewijs kan door de Afnemer te allen tijde bij Eden Springs worden opgevraagd.

 

 • Het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan, verlies etc. van het Geleverde ligt bij de Afnemer vanaf het moment dat de Afnemer het Geleverde heeft ontvangen. De Afnemer, niet zijnde een Consument, is verplicht het Geleverde deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden, waarbij een eventueel eigen risico voor rekening van de Afnemer komt. Op eerste verzoek van Eden Springs is de Afnemer gehouden aan Eden Springs te overleggen een afschrift van de verzekeringspolis evenals van de betalingsbewijzen, waaruit de tijdige betaling van de verzekeringspremie blijkt. De Afnemer zal na een daartoe strekkend verzoek van Eden Springs (toekomstige vorderingen in zake) uitkeringen of verzekeringsgelden overdragen aan Eden Springs.

 

 • Bij weigering van in ontvangst name of afname van het Geleverde zal Eden Springs deze tot 30 dagen na aanbieding voor rekening en risico van de Afnemer opslaan. Eden Springs zal de Afnemer berichten dat deze het Geleverde kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na het verstrijken van deze termijn is Eden Springs gerechtigd het Geleverde aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. De Afnemer is in een zodanig geval gehouden het factuurbedrag van de Overeenkomst te voldoen en is tevens aansprakelijk voor eventuele extra kosten en overige door Eden Springs geleden schade.

 

Emballage

 

 • Voor zover het Geleverde bestaat uit (water)flessen of (gas)cilinders, wisselcontainers en overige emballage, is de Afnemer voor iedere aan haar geleverde fles, (gas)cilinder en wisselcontainer statiegeld althans een borg verschuldigd. Het is Afnemer bekend dat de (gas)cilinders, wisselcontainers en overige emballage niet in eigendom zijn van Eden Springs en aan haar, tegen betaling van een borg, door derden ter beschikking worden gesteld, welke borg veelal een veelvoud is van de borg die de Afnemer aan Eden Springs voldoet.

 

 • Eden Springs zal slechts die (water)flessen, gas)cilinders, wisselcontainers en emballage retour nemen waarvan de Afnemer deugdelijk kan aantonen dat (i) deze afkomstig zijn van Eden Springs, (ii) waarop, ten aanzien van de (water)flessen de afsluitdop in goede staat aanwezig is, (iii) die gebruikt zijn in overeenstemming met het overeengekomen doel en (iv) die in zijn algemeenheid in een goede staat verkeren. Ter zake van door Eden Springs retour genomen flessen en cilinders en overige emballage heeft de Afnemer recht op terugbetaling van statiegeld althans de borg, mits dit statiegeld, althans de borg eerst door de Afnemer is voldaan aan Eden Springs en door haar daadwerkelijk is ontvangen. Eden Springs bepaalt de wijze waarop statiegeld, althans de borg aan de Afnemer wordt voldaan. Dit kan onder meer plaatsvinden door middel van verrekening met openstaande vorderingen van Eden Springs jegens de Afnemer, waarmee Afnemer reeds voor alsdan instemt.
 1. INSPECTIE EN RECLAME

 

 • De Afnemer is verplicht het Geleverde terstond na ontvangst te inspecteren. Wordt door de Afnemer niet binnen 48 uur na ontvangst van het Geleverde melding gemaakt van enige gebreken of verkeerde leveringen, dan gelden de hoeveelheden vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.

 

 • Eventuele gebreken aan het Geleverde welke direct bij ontvangst waarneembaar zijn, dienen door de Afnemer onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief te worden aangetekend. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het Geleverde dan wel nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, door de Afnemer bij Eden Springs te zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige reclame, dan wel indien (de inhoud van) het Geleverde geheel dan wel gedeeltelijk zijn gebruikt (is verbruikt), geldt het Geleverde als goedgekeurd en is reclame niet meer mogelijk.

 

 • De inhoud van het Geleverde met een beperkte houdbaarheid zal altijd door Eden Spring bij terugname worden vernietigd conform de richtlijnen van de ‘Hazard analysis and critical control points’ (HACCP). Het Geleverde zal in geval van reclame, mits de ontvangst daarvan is bevestigd op getekende vrachtbrieven en/of afleveringsbonnen, niet door Eden Springs aan de Afnemer worden gefactureerd.

 

 • De Afnemer zal alle door Eden Springs voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door het verstrekken van monstermateriaal en door Eden Springs in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden.

 

 • Nadat de Afnemer deugdelijk heeft gereclameerd en Eden Springs de reclame heeft geaccepteerd, heeft Eden Springs het recht te hare keuze het Geleverde te herstellen, opnieuw te leveren dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Afnemer recht heeft op enige vorm van schadevergoeding andere dan de teruggave van het reeds betaalde.

 

 • De Afnemer heeft geen recht op reclame indien zich de situatie als bedoeld in artikel 7 lid 5 voordoet of zolang de Afnemer niet alle opeisbare verplichtingen jegens Eden Springs is nagekomen.

 

 • De Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eden Springs het Geleverde aan Eden Springs of een derde retourneren. Het Geleverde mag alleen in originele verpakking en in goede staat worden geretourneerd aan Eden Springs.

 

Consumentenkoop

 

 • In afwijking van artikel 1 tot en met 7.4 gelden ten aanzien van inspectie en reclame voor de Consument de navolgende bepalingen.

 

 • Indien het afgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan heeft de Consument de bevoegdheid om:
 1. de herstelling of de vervanging te vragen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn;
 2. de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; of
 3. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.
  • De Consument kan er geen beroep meer op doen dat het Geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij Eden Springs daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt aan het Geleverde een eigenschap te ontbreken die deze volgens Eden Springs bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die Eden Springs kende of behoorde te kennen doch die niet zijn meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
 4. GEBRUIK VAN MACHINES EN ONDERHOUD

 

 • Indien sprake is van een Gebruiksovereenkomst dan geldt, naast het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, het in dit artikel bepaalde.

 

 • De Afnemer is gehouden zorgvuldig met de Machine(s) om te gaan en de Machine(s) alleen te gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen bestemming, (verstrekte) gebruiksinstructies en in combinatie met Producten die van Eden Springs afkomstig zijn.

 

 • De Machine(s) mag/mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eden Springs niet worden verplaatst naar een andere locatie dan waar de Machine(s) oorspronkelijk door Eden Springs is/zijn geïnstalleerd.

 

 • In het geval van een Gebruiksovereenkomst verricht Eden Springs gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst onderhoud op de Machine(s). Dit onderhoud van de Machine(s) zal conform de richtlijnen van de brancheorganisatie AWCN worden uitgevoerd. Eden Springs behoudt zich het recht voor alle onderdelen en overig gemaakte kosten, zoals onder andere voorrijkosten en arbeidsloon in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen.

 

 • Indien de Afnemer geen gebruik wenst te maken van onderhoud van de Machine(s) door Eden Springs bestaat geen recht op restitutie van verschuldigde bedragen die op dat onderhoud betrekking hebben, noch kan Eden Springs alsdan aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van geen of slecht onderhoud.

 

 • Eden Springs staat gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst in voor het deugdelijk functioneren van de Machine(s). Ingeval van gebreken aan een Machine, zal Eden Springs te hare keuze binnen een redelijke termijn deze gebreken herstellen dan wel de Machine in zijn geheel vervangen. De kosten van herstel of vervanging van een Machine komen voor rekening van Eden Springs, tenzij:

 

 1. gebreken van of aan de Machine het gevolg zijn van onoordeelkundig, onzorgvuldig of niet-normaal gebruik;
 2. de Machine niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming;
 • de Machine is gebruikt in combinatie met producten die niet van Eden Springs afkomstig zijn;
 1. het desbetreffende gebrek niet binnen vijf dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk door de Afnemer is gemeld aan Eden Springs; en/of
 2. de Afnemer niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen.

 

 • De Afnemer, niet zijnde een Consument, is verplicht Producten van Eden Springs af te nemen ten behoeve van het gebruik van Machines. Indien blijkt dat de Afnemer geen Producten van Eden Springs afneemt, dan heeft Eden Springs het recht de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50,00 voor waterproducten en € 100,00 voor koffieproducten per overtreding op te leggen. Tevens heeft Eden Springs alsdan het recht om het onderhoud en garantie op te schorten.

 

 • Eden Springs is gerechtigd de Overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval van door haar geconstateerde schade of verdwijning/verduistering van het Geleverde. De Afnemer is alsdan verplicht het Geleverde met directe ingang op een nader door Eden Springs te bepalen wijze het bezit weer aan Eden Springs te verschaffen. Bij verdwijning/verduistering is de Afnemer aan Eden Springs de huidige vervangingswaarde (= nieuwwaarde van een huidig (vergelijkbaar) model), zonder nadere ingebrekestelling, verschuldigd.
 1. PRIJZEN EN TARIEVEN

 

 • Alle prijzen en tarieven van Eden Springs zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief verbruiksbelasting, exclusief BTW voor afnemers niet zijnde consument en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, onder welke noemer dan ook.

 

 • De door Eden Springs opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de Overeenkomst bestaande factoren. Eden Springs is bevoegd elke verandering van de factoren, die op de door haar berekende prijzen en tarieven van invloed zijn, door te berekenen aan de Afnemer, niet zijnde een Consument, voor zover de verandering van factoren in de gegeven omstandigheden een gegronde reden uitmaakt. Eden Springs bedingt hierbij de mogelijkheid dit met terugwerkende kracht van 3 maanden na kennisgeving van de prijswijziging te kunnen doen.

 

 • Indien Eden Springs bij een consumentenkoop krachtens een bij die Overeenkomst gemaakt beding de koopprijs na het sluiten van de koop verhoogt, is de Consument bevoegd de koop door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

 • In geval van een consumentenkoop zijn prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst alleen toegestaan indien:

 

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

 • Eden Springs is gerechtigd om de kosten van annuleringen en/of wijzigingen van (onder andere) leveringen of onderhoudsafspraken door te belasten aan de Afnemer.
 1. BETALING

 

 • De Afnemer, niet zijnde een Consument, is gehouden het verschuldigde onder de Overeenkomst middels automatische incasso te voldoen en machtigt Eden Springs te dier zake volledig. Indien Eden Springs het toestaat dat op rekening wordt geleverd, dient de factuur binnen veertien (14) dagen na leveringsdatum te worden voldaan op de door Eden Springs aan te geven wijze. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Anders dan de Afnemer, behoudt een Consument de hem volgens de wet toekomende bevoegdheid tot opschorting. Er kan in de Overeenkomst afgeweken worden van de betalingstermijn van veertien (14) dagen.

 

 • In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Afnemer, ongeacht of Eden Springs ter zake van het Geleverde reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is de Afnemer van rechtswege in verzuim.

 

 • In geval van niet-tijdige betaling door een Afnemer, niet zijnde een Consument, zal de totale vordering aan een specialist op het gebied van incasso uit handen worden gegeven, waarbij alsdan conform het Nederlandse Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten additionele kosten en rente over het totaalbedrag van de uit handen gegeven facturen verschuldigd zijn. Indien de gemaakte kosten, waaronder juridische kosten (van advocaten, deurwaarders, griffierechten) ter verkrijging van de openstaande bedragen hoger zijn dan de som van de kosten die voortvloeien uit het Nederlandse Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, dan gelden de werkelijke kosten.

 

 • In geval van niet-tijdige betaling is de Afnemer, niet zijnde een Consument, vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn de contractuele rente van 12% per jaar verschuldigd. Is de wettelijke (handels) rente hoger dan de contractuele rente, dan geldt de wettelijke (handels) rente. In geval van niet-tijdige betaling is de Consument vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn de wettelijke handelsrente per jaar verschuldigd. Omgekeerd is ook Eden Spring in geval van niet-tijdige betaling aan de Consument deze wettelijke handelsrente per jaar verschuldigd aan de Consument.

 

 • Eden Springs is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de Afnemer te verrekenen met haar schulden aan de Afnemer, ook als de tegenvordering op een derde is overgegaan. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de Afnemer mede begrepen de met hem gelieerde ondernemingen.

 

 

 

 1. DUUROVEREENKOMSTEN

 

 • Tenzij anders overeengekomen wordt een Duurovereenkomst telkens aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden met stilzwijgende verlenging met een zelfde periode behoudens opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

 

 • Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan met een Afnemer, niet zijnde een Consument, en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten en/of Diensten, wordt stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd, behoudens schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voorafgaand aan het einde van de Overeenkomst. In een dergelijk geval is de Consument gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.

 

 • Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 • In geval partijen een proefplaatsing overeenkomen, dan wordt deze automatisch omgezet in een Duurovereenkomst voor de duur van twaalf (12) maanden, tenzij de Afnemer voor het einde van de proefperiode van de proefplaatsing schriftelijk afziet van een omzetting naar een duurovereenkomst van twaalf (12) maanden of meer. Voorgaande geldt alleen indien en voor zover partijen bij Overeenkomst niet anders zijn overeengekomen.
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 • Eden Springs behoudt zich het eigendom van het Geleverde voor, totdat integraal aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

 

 1. de Afnemer heeft alle verschuldigde prestaties krachtens de Overeenkomst, waaronder de voldoening van de koopprijs verricht; en
 2. de vorderingen van Eden Springs wegens tekortschieten van de Afnemer in de nakoming van zodanige Overeenkomst(en) zijn voldaan. Het is de Afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

 

 • Indien de Afnemer (mede) uit het in lid 1 bedoelde Geleverde een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die Eden Springs voor zichzelf doet vormen en houdt de Afnemer deze voor Eden Springs totdat aan alle verplichtingen uit lid 1 is voldaan.

 

 • Indien enige zaak als gevolg van lid 1 of lid 2 aan Eden Springs toekomt, kan de Afnemer daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.

 

 • Indien de Afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestatie(s) zoals genoemd in lid 1, is Eden Springs gerechtigd het Geleverde dat haar toebehoort zelf voor rekening van de Afnemer terug te doen halen van de plaats waar dat zich bevindt. De Afnemer geeft reeds nu voor alsdan aan Eden Springs de onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor de Afnemer in gebruik zijnde ruimte(s) te (doen) betreden.

 

 • De Afnemer geeft hierbij aan Eden Springs in pand, die deze verpanding aanvaardt, het Geleverde waarvan de Afnemer (mede) eigenaar wordt (door koop, zaakvorming, natrekking, vermenging/versmelting) zulks tot zekerheid voor al hetgeen Eden Springs te eniger tijd van de Afnemer te vorderen heeft of zal hebben.

 

 • Zolang Eden Springs rechthebbende van het Geleverde is, zal de Afnemer Eden Springs onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer het Geleverde (gedeeltelijk) in beslag wordt of dreigt te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Geleverde. De Afnemer zal Eden Springs op eerste verzoek meedelen waar het Geleverde, waarvan Eden Springs rechthebbende is, zich bevinden.

 

 • Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van Eden Springs. De Afnemer staat er voor in dat een beslag op het Geleverde met bekwame spoed wordt opgeheven.
 1. ZEKERHEID

 

 • Partijen zullen ten behoeve van de door Eden Springs onder eigendomsvoorbehoud geplaatste Machines een redelijke borg overeenkomen die door de Afnemer betaald dan wel geplaatst dient te worden welke na einde van de Overeenkomst eerst zal worden aangewend voor eventuele schade aan de door Eden Springs retour ontvangen Machines en pas daarna zal worden aangewend voor een eventueel openstaand saldo.

 

 • Indien de Afnemer de overeengekomen borg niet middels een bankgarantie plaatst doch betaalt aan Eden Springs, dan sluit Eden Springs hierbij iedere rentetoezegging op de door de Afnemer betaalde borg uit.

 

 • Indien er objectieve redenen zijn om te vrezen dat de Afnemer niet stipt zal nakomen (zoals het bestaan van uitvoerende of bewarende beslagen), is de Afnemer verplicht op eerste verzoek van Eden Springs terstond genoegzame, in de door Eden Springs gewenste vorm, zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Afnemer daaraan niet voldaan heeft, is Eden Springs gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

 • Al het Intellectueel Eigendom dat door Eden Springs aan de Afnemer wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst blijft eigendom van Eden Springs.

 

 • De Afnemer is niet gerechtigd het Intellectueel Eigendom aan te wenden anders dan ten behoeve van het doel waarvoor zij verstrekt zijn.

 

 • De Afnemer is niet gerechtigd het Intellectueel eigendom of daarin besloten gegevens aan derde(n) te openbaren, tenzij Eden Springs uitdrukkelijk daartoe schriftelijke toestemming verleent.

 

 • Het is de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende rechten van intellectuele eigendom op of in de door Eden Springs geleverde of anderszins ter beschikking gestelde Producten te verwijderen of te wijzigen.

 

 • Bij overtreding van het in lid 2, 3 en/of 4 bepaalde is de Afnemer niet zijn consument voor iedere overtreding een direct opeisbare boete van Euro 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) verschuldigd en Euro 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, ongeacht alle verdere aan Eden Springs toekomende rechten zoals die op nakoming, ontbinding en schadevergoeding.
 1. TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN ONTBINDING

 

 • Indien de Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting voortvloeiend uit een Overeenkomst, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Eden Springs gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: i. De uitvoering van de Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten en of verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan de verplichtingen door de Afnemer voldoende zeker is gesteld; en ii. de Overeenkomst en samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding door Eden Springs heeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd. Ten aanzien van een Afnemer die Consument is zal Eden Springs gerechtigd zijn dezelfde maatregelen te nemen, met dien verstande dat zij de Overeenkomst en samenhangende overeenkomsten slechts mag ontbinden nadat zij de Consument schriftelijk in gebreke heeft gesteld tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst, en de Consument geen gevolg heeft gegeven aan deze ingebrekestelling binnen de 7 dagen na het versturen van deze schriftelijke ingebrekestelling.

 

 • In geval van (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de Afnemer of beslaglegging op de activa van de Afnemer, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Eden Springs de Afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen of dat zij zich op een ander maatregel dan ontbinding beroept. Ingeval van een vordering tot (gedeeltelijke) nakoming is Eden Springs zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door de Afnemer voldoende zeker is gesteld.

 

 • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel zijn alle vorderingen van Eden Springs op de Afnemer respectievelijk al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk in het geheel opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is Eden Springs gerechtigd het Geleverde terug te nemen. In dat geval is Eden Springs en/of zijn door haar aan te wijzen derden bevoegd de gebouwen en terreinen van de Afnemer, niet zijnde een Consument, te betreden.

 

 • Een ontbinding als hier bedoeld zal niet tot het gevolg hebben dat rechten van Eden Springs als neergelegd in een der artikelen van deze Algemene Voorwaarden eindigen.
 1. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

 

 • Indien Eden Springs door een haar niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van die tekortkoming (overmachttoestand), zonder dat Eden Springs tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.

 

 • Indien de overmachttoestand drie maanden duurt of indien vast staat dat deze drie maanden zal duren, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de situatie dit rechtvaardigt. Voor zover reeds uitvoering aan de Overeenkomst is gegeven, is Eden Springs gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

 

 • Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke van de wil van Eden Springs onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Eden Springs kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: natuurrampen, ziektes en epidemieën, stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst door Eden Springs of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 1. GARANTIE

 

 • Eden Springs staat er voor in dat de Producten, Machines en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 • Eden Springs staat gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst in voor het deugdelijk functioneren van de Machine(s). Ingeval van gebreken, zal Eden Springs naar haar keuze binnen een redelijke termijn deze gebreken herstellen dan wel de Machine(s) in zijn geheel vervangen. De kosten van herstel of vervanging van een Machine(s) komen voor rekening van Eden Springs, tenzij:

 

 1. gebreken van of aan de Machine(s) het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik;
 2. de Machine niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming;
 • de Machine is gebruikt in combinatie met Producten die niet van Eden Springs afkomstig zijn;
 1. het desbetreffende gebrek niet binnen vijf dagen (voor Consumenten: 2 maanden) nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk door de Afnemer is gemeld aan Eden Springs; of
 2. de Afnemer niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen.

 

 • In het geval van koop van een Machine garandeert Eden Springs gedurende een periode van één jaar (ten aanzien van Consumenten: twee jaren) de deugdelijke werking daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Binnen deze garantietermijn zal Eden Springs te hare keuze kosteloos gebreken aan de Machine herstellen dan wel de gebrekkige Machine vervangen, tenzij een van de in artikel 8 lid 6 genoemde omstandigheden zich voordoet.

 

 • De Afnemer is gehouden de door haar gebruikte Machine(s) door Eden Springs of een schriftelijk door Eden Springs aangewezen derde te laten reinigen, bij gebreke waarvan de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie vervalt en bij gebreke waarvan Eden Springs zich het recht voorbehoudt geen Producten meer te leveren. De hier bedoelde reinigingskosten komen voor rekening van de Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dan wel indien zich de in artikel 8 lid 4 bedoelde situatie voordoet.

 

 • Een door Eden Springs, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Eden Springs kan doen gelden.
 1. ZORGPLICHT EN AANSPRAKELIJKHEID

 

 • De Afnemer is gehouden zorgvuldig om te gaan met het Geleverde en in overeenstemming met de door Eden Springs ter zake aan de Afnemer verstrekte instructies. Eden Springs wijst iedere aansprakelijkheid van de hand aangaande eventuele indirecte of (gevolg)schade die ontstaat door de locatiekeuze van het Geleverde.

 

 • Indien door Eden Springs geleverde Producten gebreken vertonen, welke tijdig zijn gemeld, is Eden Springs uitsluitend gehouden om kosteloos naar haar keuze deze gebreken te (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen, de betreffende zaak in zijn geheel te vervangen, of de koopprijs te restitueren, zonder tot verdergaande schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 • Eden Springs zal nimmer aansprakelijk zijn voor meer dan het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar aansprakelijkheidsassuradeuren daadwerkelijk ontvangt.

 

 • Eden Springs is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan vertragingsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van de Afnemer.

 

 • Indien de Afnemer geen onderhoudscontract voor de Machine met Eden Springs wenst aan te gaan, vrijwaart de Afnemer Eden Springs van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van Producten die met deze Machine in aanraking zijn gekomen, alsmede de juiste werking van de Machine danwel schade ontstaan als gevolg hiervan, tenzij de Afnemer kan aantonen dat de eventuele gebrekkige kwaliteit aan Eden Springs is te wijten.

 

 • Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde ook van de aan Eden Springs verbonden personen jegens de Afnemer en derden verbonden aan de Afnemer (daaronder mede begrepen huidige of voormalige bestuurders, werknemers, aandeelhouders of groepsmaatschappijen van de Afnemer) is uitdrukkelijk uitgesloten. De Afnemer doet, mede namens de aan de Afnemer verbonden derden, zo nodig bij voorbaat afstand van alle rechten en vorderingen die zij uit welke hoofde ook mochten verkrijgen jegens de aan Eden Springs verbonden personen.

 

 • De aan Eden Springs verbonden personen of door Eden Springs voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens de Afnemer zo nodig beroepen op alle aan de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 

 • Iedere vordering jegens Eden Springs, behalve die welke door Eden Springs is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

 

 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Eden Springs of haar aangestelden of lasthebbers of, behoudens overmacht, van de niet-uivoering van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de Overeenkomst vormt. De in dit artikel opgenomen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid doen ook geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van Eden Springs bij overlijden of lichamelijk letsel van de Consument ten gevolge van een doen of nalaten van Eden Springs.
 1. BEËINDIGING VAN EEN OVEREENKOMST

 

 • Indien de Afnemer (uitvoering van) de Overeenkomst, (deels) wenst op te zeggen, is Eden Springs gerechtigd te harer keuze hetzij nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij de opzegging te accepteren in welk geval de Afnemer een door Eden Springs op basis van de reeds uitgevoerde werkzaamheden vast te stellen opzegvergoeding is verschuldigd, welke vergoeding minimaal 50% van het met (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst samenhangende factuurbedrag, verhoogd met BTW, bedraagt.

 

 • De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

 

 • Indien de Overeenkomst eindigt en niet meer verlengd wordt, dan is de Afnemer verplicht op aangeven van Eden Springs al het Geleverde te retourneren aan Eden Springs.

 

 • Indien de Afnemer het retourneren aan Eden Springs wil overlaten, dan is Eden Springs gerechtigd de kosten hiervan aan de Afnemer door te belasten.

 

 • Indien bij retourontvangst van al het Geleverde, dan wel onderdelen daarvan, blijkt dat er ongebruikelijke schade aanwezig is, dan wel een of meer onderdelen van het Geleverde ontbreken, dan is Eden Springs gerechtigd de kosten van deze schade aan de Afnemer door te belasten. Onder deze schade valt mede de borg die Eden Springs verschuldigd is aan derden terzake de huur van de (gas)cilinders, wisselcontainers en overige emballage, zoals hierboven beschreven in artikel 14.

 

 • Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig beëindigd wordt, dan is Eden Springs gerechtigd de Afnemer aansprakelijk te stellen voor de openstaande en resterende termijnen van de Machines en het nog te verwachten onderhoud tot uiterlijk de einddatum van de Overeenkomst.

 

 • Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig beëindigd wordt, dan is Eden Springs gerechtigd de Afnemer niet zijn consument kosten in rekening te brengen o.m. ter dekking van administratieve kosten en ophaalkosten, ter hoogte van 15% van de resterende termijnen van de Overeenkomst(en).

 

 • Indien partijen een borg zijn overeengekomen en Afnemer daaraan voldaan heeft, dan zal Eden Springs een openstaand of toekomstig saldo daar eerst mee verrekenen. Indien de borg groter blijkt te zijn dat een eventueel openstaand en/of toekomstig saldo, dan zal Eden Springs ervoor zorgdragen dat het restant binnen 30 dagen na beëindiging van de Overeenkomst en retour ontvangen van al het Geleverde aan de Afnemer terugbetaald wordt. In geval de Afnemer een bankgarantie heeft geplaatst ten behoeve van de overeengekomen borg, dan zal Eden Springs eveneens binnen dezelfde termijn en de daaraan gehangen voorwaarden melding maken van het afzien van haar aanspraken op (het restant van) de bankgarantie.

 

 • De Afnemer heeft, met inachtneming van bovengenoemde leden van dit artikel, de bevoegdheid om de Overeenkomst, die mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand is gekomen, op een overeenkomstige wijze op te zeggen.
 1. KLACHTENPROCEDURE VOOR CONSUMENTEN

 

 • Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Eden Springs, nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

 

 • Bij Eden Springs ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd dan veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst vraagt, wordt door Eden Springs binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Eden Springs en de Afnemer is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

 

 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Eden Springs verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden of anderszins de rechtsverhouding met de Afnemer betreffen, zijn in eerste aanleg onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de Rechtbank Rotterdam, tenzij een geschil wordt voorgelegd aan een geschillencommissie en die geschillencommissie bevoegd is daarop te beslissen. Bij geschillen die voortvloeien uit een consumentenkoop, gelden de wettelijke bevoegdheidsregels.

 

 

Geschillencommissie in geval van Consumentenkoop

 

 • Geschillen tussen de Consument en Eden Springs over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door Eden Springs te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Consument als Eden Springs worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl).

 

 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Eden Springs heeft voorgelegd.

 

 • Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 

 • Wanneer de Consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Eden Springs aan deze keuze gebonden. Wanneer Eden Springs dat wil doen, zal de Consument binnen vijf weken na een daartoe door Eden Springs schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de bevoegde rechter in overeenstemming met lid 2 van dit artikel. Verneemt Eden Springs de keuze van de Consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Eden Springs gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

 • De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 

 • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Eden Springs surseance van betaling is verleend, zij in staat van faillissement is geraakt of haar bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 

 1. OVERIGE VOORWAARDEN

 

 • Eden Springs is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde partij over te dragen, dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer. Indien de Afnemer een Consument is, mag Eden Springs dit enkel doen indien hierdoor de garanties voor de Consument geringer kunnen worden.

 

 • Indien een Overeenkomst kwalificeert als "consumentenkoop" zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, dan geldt het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling of bepaling van vergelijkbare strekking anders bepaalt.

 

 • Nietigheid van een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de nietige bepalingen overeenkomen.

 

 • Het nalaten door Eden Springs om (binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn) nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij Eden Springs uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

 

 • Bepalingen die naar hun aard voortduren (onder andere artikel 14 (Intellectuele eigendommen), artikel 18 Zorgplicht en aansprakelijkheid en artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen) zullen ook na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding niet verliezen.

 

 • Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe die niet onredelijk bezwarend is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27198876. Nadat Eden Springs deze Algemene Voorwaarden heeft gedeponeerd en verspreid, komen eerdere Algemene Voorwaarden te vervallen en kan daar geen aanspraak meer op worden gemaakt.

 

 • Eden Springs is de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Eden Springs verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid (https://www.edensprings.nl/privacybeleid).

 

 • Eden Springs kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de Afnemer.